• [Yesss日历记事] 1.4更新日志  

 • 2014-2-11 0:00:00
 • Yesss日历事务记事1.4更新日志:

   

  1.状态拦图标添加右键菜单

  2.快捷键Alt + Tab不再显示便签

  3.鼠标移动到日历的事务上,将显示事务标题和详细信息

  4.支持64位电脑

  5.欢迎页面的优化 

   

  欢迎大家的使用,如果使用过程有任何疑问或者任何意见,欢迎发邮件到:YesssCN@163.com

Copyright © 2013 - 2018 夜狮软件分享 Yesss.com.cn       |       粤ICP备13076609       |