• [Yesss日历记事] 1.5更新日志  

 • 2015-2-16 0:00:00
 • Yesss日历事务记事1.5更新日志:

   

  1.增加默认便签样式的设置,也可设置为随机样式

  2.双击便签可进行修改

  3.加长事务描述框,可显示更多信息

   

  欢迎大家的使用,如果使用过程有任何疑问或者任何意见,欢迎发邮件到:YesssCN@163.com

Copyright © 2013 - 2018 夜狮软件分享 Yesss.com.cn       |       粤ICP备13076609       |